This is an R Markdown Notebook. When you execute code within the notebook, the results appear beneath the code.

Load necessary libraries:

library(rgdal)
library(ggplot2)
library(maptools)
library(rgeos)
library(sp)
library(raster)
library(ggmap)
library(rJava)
Error: package or namespace load failed for <U+6186>Java?
 .onLoad failed in loadNamespace() for 'rJava', details:
 call: fun(libname, pkgname)
 error: No CurrentVersion entry in Software/JavaSoft registry! Try re-installing Java and make sure R and Java have matching architectures.

Load in some map data on China. The getData() function from the raster package can be used to download administrative boundaries directly from GADM.org.

#Get data directly from website (GADM.org)
#chinaMap<-getData('GADM',country="CHN",level=1) #province level; getData is part of package raster
#Load in pre-downloaded files; data folder is local to folder where R notebook is saved
ChinaRD0<-readRDS("data/CHN_adm0.rds") #Country outline
ChinaRD1<-readRDS("data/CHN_adm1.rds") #provinces
ChinaRD2<-readRDS("data/CHN_adm2.rds") #prefectures
ChinaRD3<-readRDS("data/CHN_adm3.rds") #counties
#Plot Mainland China
plot(ChinaRD0,main="Mainland China country outline")

Let’s plot Shanghai and its counties

names(ChinaRD1) #variables in ChinaRD1 provincial dataset
 [1] "OBJECTID" "ID_0"   "ISO"    "NAME_0"  "ID_1"   "NAME_1"  "HASC_1"  "CCN_1"   "CCA_1"   "TYPE_1"  
[11] "ENGTYPE_1" "NL_NAME_1" "VARNAME_1"
ChinaRD1@data[1:10,] #this takes data from ChinaRD1 and shows first 10 rows
#slot(ChinaRD1,"data")[1:10,] #another way to do same as ChinaRD1@data[1:10,]
names(ChinaRD3) #names of columns in data
 [1] "OBJECTID" "ID_0"   "ISO"    "NAME_0"  "ID_1"   "NAME_1"  "ID_2"   "NAME_2"  "ID_3"   "NAME_3"  
[11] "CCN_3"   "CCA_3"   "TYPE_3"  "ENGTYPE_3" "NL_NAME_3" "VARNAME_3"
shanghaiCities<-ChinaRD3[ChinaRD3$NAME_2=="Shanghai",] #Selects only cities in Shanghai municipality
plot(shanghaiCities)
plot(shanghaiCities[shanghaiCities$NAME_3=="Shanghai",],border="blue",add=TRUE) #Notice add=T; this draws on top of current plot
#Add names
text(coordinates(shanghaiCities),
   labels=shanghaiCities$NAME_3,col="red",cex=0.7)

#Get some external data and merge
popData<-read.table("data/china_pop_9293.csv",header=T,sep=",",stringsAsFactors =FALSE)
str(popData)
'data.frame':  289 obs. of 5 variables:
 $ GB_code   : int 110000 120000 130100 130200 130300 130400 130500 130600 130700 130800 ...
 $ province_name: chr "Beijing" "Tianjin" "Hebei" "Hebei" ...
 $ city_name  : chr "Beijing" "Tianjin" "Shijiazhuang" "Tangshan" ...
 $ pop92    : num 1045 883 290 668 252 ...
 $ pop93    : num 1051 888 827 672 255 ...
ChinaData2 <- slot(ChinaRD2, "data")
names(ChinaData2)
 [1] "OBJECTID" "ID_0"   "ISO"    "NAME_0"  "ID_1"   "NAME_1"  "ID_2"   "NAME_2"  "HASC_2"  "CCN_2"  
[11] "CCA_2"   "TYPE_2"  "ENGTYPE_2" "NL_NAME_2" "VARNAME_2"
names(ChinaData2)[c(6,8)]<-c("province_name","city_name")
table(ChinaData2$province_name) #Show frequency table of prefectures by province

     Anhui    Beijing   Chongqing     Fujian     Gansu   Guangdong    Guangxi    Guizhou 
      17       1       1       9       14       21       14       9 
    Hainan     Hebei  Heilongjiang     Henan     Hubei     Hunan    Jiangsu    Jiangxi 
       3       11       13       18       17       14       13       11 
     Jilin    Liaoning   Nei Mongol  Ningxia Hui    Qinghai    Shaanxi    Shandong    Shanghai 
       9       13       12       5       8       10       17       1 
    Shanxi    Sichuan    Tianjin Xinjiang Uygur     Xizang     Yunnan    Zhejiang 
      11       22       1       15       7       16       11 
#This is an example of merging a simple data table by two columns
prefectureData<-merge(ChinaData2, popData, by=c("province_name", "city_name"),all.x=TRUE)
prefectureData$city_name[is.na(prefectureData$pop92)] #not a great way to match
 [1] "Chizhou"          "Lu'an"           "Ma'anshan"         "Xuancheng"        
 [5] "Dingxi"          "Gannan Tibetan"      "Linxia Hui"        "Longnan"         
 [9] "Qingyang"         "Yunfu"           "Chongzuo"         "Fangchenggang"      
 [13] "Guilin"          "Hezhou"          "Laibin"          "Bijie"          
 [17] "Qiandongnan Miao and Dong" "Qiannan Buyei and Miao"  "Qianxinan Buyei and Miao" "Tongren"         
 [21] "Haikou"          "Hainan"          "Sanya"           "Daxing'anling"      
 [25] "Jiyuan shi"        "Enshi Tujia and Miao"   "Huanggang"         "Jingzhou"         
 [29] "Qianjiang"         "Shennongjia"        "Suizhou Shi"        "Tianmen"         
 [33] "Xiantao"          "Xiangxi Tujia and Miao"  "Zhangjiajie"        "Huai'an"         
 [37] "Suqian"          "Taizhou"          "Fuzhou"          "Ji'an"          
 [41] "Yanbian Korean"      "Huludao"          "Alxa"           "Baotou"          
 [45] "Baynnur"          "Chifeng"          "Hohhot"          "Hulunbuir"        
 [49] "Ordos"           "Tongliao"         "Ulaan Chab"        "Wuhai"          
 [53] "Xilin Gol"         "Xing'an"          "Guyuan"          "Shizuishan"        
 [57] "Wuzhong"          "Yinchuan"         "Zhongwei"         "Golog Tibetan"      
 [61] "Gyêgu Tibetan"       "Haibei Tibetan"      "Haidong"          "Hainan Tibetan"      
 [65] "Haixi Mongol and Tibetan" "Huangnan Tibetan"     "Shangluo"         "Xi'an"          
 [69] "Yan'an"          "Tai'an"          "Jinzhong"         "Luliang"         
 [73] "Bazhong"          "Dazhou"          "Garzê Tibetan"       "Guang'an"         
 [77] "Liangshan Yi"       "Meishan"          "Neijiang]]"        "Ngawa Tibetan and Qiang" 
 [81] "Ya'an"           "Ziyang"          "Aksu"           "Altay"          
 [85] "Bayin'gholin Mongol"    "Börtala Mongol"      "Changji Hui"        "Hami"           
 [89] "Ili Kazakh"        "Karamay"          "Kashgar"          "Khotan"          
 [93] "Kizilsu Kirghiz"      "Shihezi"          "Tacheng"          "Turfan"          
 [97] "Ürümqi"          "Chamdo"          "Lhasa"           "Nagchu"          
[101] "Ngari"           "Nyingtri"         "Shannan"          "Shigatse"         
[105] "Baoshan"          "Chuxiong Yi"        "Dali Bai"         "Dehong Dai and Jingpo"  
[109] "Dêqên Tibetan"       "Honghe Hani and Yi"    "Kunming"          "Lijiang"         
[113] "Lincang"          "Nujiang Lisu"       "Pu'er"           "Qujing"          
[117] "Wenshan Zhuang and Miao"  "Xishuangbanna Dai"     "Yuxi"           "Zhaotong"         
[121] "Taizhou"         
#Because we are using the SP package, we can also easily merge directly onto SpatialPolygonsDataFrame
names(ChinaRD2)[c(6,8)]<-c("province_name","city_name")
popDataSP<-merge(ChinaRD2, popData, by=c("province_name", "city_name"),all.x=TRUE)
#rm(ChinaRD2) #Removes old object--not really necessary
summary(popDataSP)
Object of class SpatialPolygonsDataFrame
Coordinates:
    min    max
x 73.55770 134.77393
y 18.15931 53.56086
Is projected: FALSE 
proj4string :
[+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0]
Data attributes:
 province_name    city_name      OBJECTID      ID_0    ISO        NAME_0        ID_1   
 Length:344     Length:344     Min.  : 1.00  Min.  :49  Length:344     Length:344     Min.  : 1.00 
 Class :character  Class :character  1st Qu.: 86.75  1st Qu.:49  Class :character  Class :character  1st Qu.: 8.75 
 Mode :character  Mode :character  Median :172.50  Median :49  Mode :character  Mode :character  Median :15.00 
                    Mean  :172.50  Mean  :49                     Mean  :16.12 
                    3rd Qu.:258.25  3rd Qu.:49                     3rd Qu.:23.00 
                    Max.  :344.00  Max.  :49                     Max.  :31.00 
                                                             
   ID_2      HASC_2       CCN_2    CCA_2       TYPE_2      ENGTYPE_2     NL_NAME_2    
 Min.  : 1.00  Length:344     Min.  : NA  Length:344     Length:344     Length:344     Length:344    
 1st Qu.: 86.75  Class :character  1st Qu.: NA  Class :character  Class :character  Class :character  Class :character 
 Median :172.50  Mode :character  Median : NA  Mode :character  Mode :character  Mode :character  Mode :character 
 Mean  :172.50           Mean  :NaN                                       
 3rd Qu.:258.25           3rd Qu.: NA                                       
 Max.  :344.00           Max.  : NA                                       
                   NA's  :344                                       
 VARNAME_2      GB_code      pop92       pop93    
 Length:344     Min.  :110000  Min.  : 10.93  Min.  : 11.4 
 Class :character  1st Qu.:320550  1st Qu.: 88.78  1st Qu.: 105.9 
 Mode :character  Median :371100  Median : 223.25  Median : 245.7 
          Mean  :372528  Mean  : 281.87  Mean  : 305.3 
          3rd Qu.:441650  3rd Qu.: 416.97  3rd Qu.: 445.8 
          Max.  :630100  Max.  :1496.96  Max.  :1503.7 
          NA's  :97    NA's  :121    NA's  :119   
#Chloropleth Plots: colors polygons according to some underlying variable
#Chloropleth Plotting Method 1: you can find different color palettes in R Helpfiles
brks <- quantile(popDataSP$pop92,seq(0,1,1/100),na.rm=TRUE) # Use 100 break points
grayCols <- gray(seq(1,.25,length=100)) # This is 0 to 1 inclusive
ints <- findInterval(popDataSP$pop92,brks,all.inside=TRUE) # Inputs: variable, break points, use all.inside=TRUE
polCols <- grayCols[ints]
#pdf("pop92_map.pdf")
plot(popDataSP,col=polCols,main="1992 Population by Prefecture")
plot(popDataSP[is.na(popDataSP$pop92),],border="red",add=TRUE) #draw red border around prefectures with missing values

#polCols[is.na(popDataSP$pop92)]<-"red"
#plot(popDataSP,col=polCols,main="1992 Population by Prefecture")
#dev.off()

Another way to do chloropleth plots using ggplot()

#Chloropleth Plotting Method 2: using ggplot2
city_map<-fortify(ChinaRD2, region= "OBJECTID")
Error: isTRUE(gpclibPermitStatus()) is not TRUE

Next, we work with points data

#Work with points data
provinceCentroids<-coordinates(ChinaRD1)
plot(ChinaRD1)
points(provinceCentroids,col="red") #adds points to current plot
plot(ChinaRD3,border="blue",add=T)

#Which prefecture is province centroid in?
spdf_pts <- SpatialPointsDataFrame(coords=provinceCentroids, data=data.frame(ChinaRD1$NAME_1))
#Make sure projection is the same (should be since comes from same data source)
proj4string(spdf_pts) <-proj4string(popDataSP)
#proj4string(spdf_pts)<-CRS(" +proj=longlat +datum=WGS84 +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0")
plot(popDataSP)
plot(spdf_pts,col="red",add=TRUE)

pref_pts<-over(spdf_pts,popDataSP)
pref_pts$x<-slot(spdf_pts,"coords")[,1]
pref_pts$y<-slot(spdf_pts,"coords")[,2]
plot(ChinaRD1)
points(provinceCentroids,col="red") #adds points to current plot
#Add names
text(pref_pts$x,pref_pts$y,
   labels=pref_pts$city_name,col="blue",cex=0.7)

#Now write to CSV
write.table(pref_pts, file = "centroids_in_cities.CSV", sep = ",", col.names=names(pref_pts),row.names=FALSE,na="")

Using OpenStreetMap

#Mapping with OSM
sufe_names="SUFE"
sufe_pts<-SpatialPointsDataFrame(coords=cbind(121.5153883,31.2948375), data=data.frame(sufe_names))
sufe_pts$lon<-coordinates(sufe_pts)[1,1]
sufe_pts$lat<-coordinates(sufe_pts)[1,2]
sufe_map <- openmap(c(sufe_pts$lat+0.03,sufe_pts$lon-0.03),
        c(sufe_pts$lat-0.03,sufe_pts$lon+0.03),
        minNumTiles=10,type="osm")
Error in openmap(c(sufe_pts$lat + 0.03, sufe_pts$lon - 0.03), c(sufe_pts$lat - : 
 could not find function "openmap"
LS0tDQp0aXRsZTogJ0xlY3R1cmUgMTE6IFNwYXRpYWwgTWV0aG9kcyBpbiBSJw0Kb3V0cHV0Og0KICBodG1sX25vdGVib29rOiBkZWZhdWx0DQogIHBkZl9kb2N1bWVudDogZGVmYXVsdA0KLS0tDQoNClRoaXMgaXMgYW4gW1IgTWFya2Rvd25dKGh0dHA6Ly9ybWFya2Rvd24ucnN0dWRpby5jb20pIE5vdGVib29rLiBXaGVuIHlvdSBleGVjdXRlIGNvZGUgd2l0aGluIHRoZSBub3RlYm9vaywgdGhlIHJlc3VsdHMgYXBwZWFyIGJlbmVhdGggdGhlIGNvZGUuIA0KDQpMb2FkIG5lY2Vzc2FyeSBsaWJyYXJpZXM6DQpgYGB7cn0NCmxpYnJhcnkocmdkYWwpDQpsaWJyYXJ5KGdncGxvdDIpDQpsaWJyYXJ5KG1hcHRvb2xzKQ0KbGlicmFyeShyZ2VvcykNCmxpYnJhcnkoc3ApDQpsaWJyYXJ5KHJhc3RlcikNCmxpYnJhcnkoZ2dtYXApDQojbGlicmFyeShySmF2YSkNCiNsaWJyYXJ5KE9wZW5TdHJlZXRNYXApDQpgYGANCkxvYWQgaW4gc29tZSBtYXAgZGF0YSBvbiBDaGluYS4gVGhlIGdldERhdGEoKSBmdW5jdGlvbiBmcm9tIHRoZSByYXN0ZXIgcGFja2FnZSBjYW4gYmUgdXNlZCB0byBkb3dubG9hZCBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBib3VuZGFyaWVzIGRpcmVjdGx5IGZyb20gR0FETS5vcmcuDQpgYGB7cn0NCiNHZXQgZGF0YSBkaXJlY3RseSBmcm9tIHdlYnNpdGUgKEdBRE0ub3JnKQ0KI2NoaW5hTWFwPC1nZXREYXRhKCdHQURNJyxjb3VudHJ5PSJDSE4iLGxldmVsPTEpICNwcm92aW5jZSBsZXZlbDsgZ2V0RGF0YSBpcyBwYXJ0IG9mIHBhY2thZ2UgcmFzdGVyDQoNCiNMb2FkIGluIHByZS1kb3dubG9hZGVkIGZpbGVzOyBkYXRhIGZvbGRlciBpcyBsb2NhbCB0byBmb2xkZXIgd2hlcmUgUiBub3RlYm9vayBpcyBzYXZlZA0KQ2hpbmFSRDA8LXJlYWRSRFMoImRhdGEvQ0hOX2FkbTAucmRzIikgI0NvdW50cnkgb3V0bGluZQ0KQ2hpbmFSRDE8LXJlYWRSRFMoImRhdGEvQ0hOX2FkbTEucmRzIikgI3Byb3ZpbmNlcw0KQ2hpbmFSRDI8LXJlYWRSRFMoImRhdGEvQ0hOX2FkbTIucmRzIikgI3ByZWZlY3R1cmVzDQpDaGluYVJEMzwtcmVhZFJEUygiZGF0YS9DSE5fYWRtMy5yZHMiKSAjY291bnRpZXMNCg0KI1Bsb3QgTWFpbmxhbmQgQ2hpbmENCnBsb3QoQ2hpbmFSRDAsbWFpbj0iTWFpbmxhbmQgQ2hpbmEgY291bnRyeSBvdXRsaW5lIikNCmBgYA0KTGV0J3MgcGxvdCBTaGFuZ2hhaSBhbmQgaXRzIGNvdW50aWVzDQpgYGB7cn0NCm5hbWVzKENoaW5hUkQxKSAjdmFyaWFibGVzIGluIENoaW5hUkQxIHByb3ZpbmNpYWwgZGF0YXNldA0KQ2hpbmFSRDFAZGF0YVsxOjEwLF0gI3RoaXMgdGFrZXMgZGF0YSBmcm9tIENoaW5hUkQxIGFuZCBzaG93cyBmaXJzdCAxMCByb3dzDQojc2xvdChDaGluYVJEMSwiZGF0YSIpWzE6MTAsXSAjYW5vdGhlciB3YXkgdG8gZG8gc2FtZSBhcyBDaGluYVJEMUBkYXRhWzE6MTAsXQ0KbmFtZXMoQ2hpbmFSRDMpICNuYW1lcyBvZiBjb2x1bW5zIGluIGRhdGENCnNoYW5naGFpQ2l0aWVzPC1DaGluYVJEM1tDaGluYVJEMyROQU1FXzI9PSJTaGFuZ2hhaSIsXSAjU2VsZWN0cyBvbmx5IGNpdGllcyBpbiBTaGFuZ2hhaSBtdW5pY2lwYWxpdHkNCnBsb3Qoc2hhbmdoYWlDaXRpZXMpDQpwbG90KHNoYW5naGFpQ2l0aWVzW3NoYW5naGFpQ2l0aWVzJE5BTUVfMz09IlNoYW5naGFpIixdLGJvcmRlcj0iYmx1ZSIsYWRkPVRSVUUpICNOb3RpY2UgYWRkPVQ7IHRoaXMgZHJhd3Mgb24gdG9wIG9mIGN1cnJlbnQgcGxvdA0KI0FkZCBuYW1lcw0KdGV4dChjb29yZGluYXRlcyhzaGFuZ2hhaUNpdGllcyksDQogICAgIGxhYmVscz1zaGFuZ2hhaUNpdGllcyROQU1FXzMsY29sPSJyZWQiLGNleD0wLjcpDQpgYGANCmBgYHtyfQ0KI0dldCBzb21lIGV4dGVybmFsIGRhdGEgYW5kIG1lcmdlDQpwb3BEYXRhPC1yZWFkLnRhYmxlKCJkYXRhL2NoaW5hX3BvcF85MjkzLmNzdiIsaGVhZGVyPVQsc2VwPSIsIixzdHJpbmdzQXNGYWN0b3JzID1GQUxTRSkNCnN0cihwb3BEYXRhKQ0KQ2hpbmFEYXRhMiA8LSBzbG90KENoaW5hUkQyLCAiZGF0YSIpDQpuYW1lcyhDaGluYURhdGEyKQ0KbmFtZXMoQ2hpbmFEYXRhMilbYyg2LDgpXTwtYygicHJvdmluY2VfbmFtZSIsImNpdHlfbmFtZSIpDQp0YWJsZShDaGluYURhdGEyJHByb3ZpbmNlX25hbWUpICNTaG93IGZyZXF1ZW5jeSB0YWJsZSBvZiBwcmVmZWN0dXJlcyBieSBwcm92aW5jZQ0KI1RoaXMgaXMgYW4gZXhhbXBsZSBvZiBtZXJnaW5nIGEgc2ltcGxlIGRhdGEgdGFibGUgYnkgdHdvIGNvbHVtbnMNCnByZWZlY3R1cmVEYXRhPC1tZXJnZShDaGluYURhdGEyLCBwb3BEYXRhLCBieT1jKCJwcm92aW5jZV9uYW1lIiwgImNpdHlfbmFtZSIpLGFsbC54PVRSVUUpDQpwcmVmZWN0dXJlRGF0YSRjaXR5X25hbWVbaXMubmEocHJlZmVjdHVyZURhdGEkcG9wOTIpXSAjbm90IGEgZ3JlYXQgd2F5IHRvIG1hdGNoDQojQmVjYXVzZSB3ZSBhcmUgdXNpbmcgdGhlIFNQIHBhY2thZ2UsIHdlIGNhbiBhbHNvIGVhc2lseSBtZXJnZSBkaXJlY3RseSBvbnRvIFNwYXRpYWxQb2x5Z29uc0RhdGFGcmFtZQ0KbmFtZXMoQ2hpbmFSRDIpW2MoNiw4KV08LWMoInByb3ZpbmNlX25hbWUiLCJjaXR5X25hbWUiKQ0KcG9wRGF0YVNQPC1tZXJnZShDaGluYVJEMiwgcG9wRGF0YSwgYnk9YygicHJvdmluY2VfbmFtZSIsICJjaXR5X25hbWUiKSxhbGwueD1UUlVFKQ0KI3JtKENoaW5hUkQyKSAjUmVtb3ZlcyBvbGQgb2JqZWN0LS1ub3QgcmVhbGx5IG5lY2Vzc2FyeQ0Kc3VtbWFyeShwb3BEYXRhU1ApDQpgYGANCmBgYHtyfQ0KI0NobG9yb3BsZXRoIFBsb3RzOiBjb2xvcnMgcG9seWdvbnMgYWNjb3JkaW5nIHRvIHNvbWUgdW5kZXJseWluZyB2YXJpYWJsZQ0KI0NobG9yb3BsZXRoIFBsb3R0aW5nIE1ldGhvZCAxOiB5b3UgY2FuIGZpbmQgZGlmZmVyZW50IGNvbG9yIHBhbGV0dGVzIGluIFIgSGVscGZpbGVzDQpicmtzIDwtIHF1YW50aWxlKHBvcERhdGFTUCRwb3A5MixzZXEoMCwxLDEvMTAwKSxuYS5ybT1UUlVFKSAjIFVzZSAxMDAgYnJlYWsgcG9pbnRzDQpncmF5Q29scyA8LSBncmF5KHNlcSgxLC4yNSxsZW5ndGg9MTAwKSkgIyBUaGlzIGlzIDAgdG8gMSBpbmNsdXNpdmUNCmludHMgPC0gZmluZEludGVydmFsKHBvcERhdGFTUCRwb3A5MixicmtzLGFsbC5pbnNpZGU9VFJVRSkgIyBJbnB1dHM6IHZhcmlhYmxlLCBicmVhayBwb2ludHMsIHVzZSBhbGwuaW5zaWRlPVRSVUUNCnBvbENvbHMgPC0gZ3JheUNvbHNbaW50c10NCiNwZGYoInBvcDkyX21hcC5wZGYiKQ0KcGxvdChwb3BEYXRhU1AsY29sPXBvbENvbHMsbWFpbj0iMTk5MiBQb3B1bGF0aW9uIGJ5IFByZWZlY3R1cmUiKQ0KcGxvdChwb3BEYXRhU1BbaXMubmEocG9wRGF0YVNQJHBvcDkyKSxdLGJvcmRlcj0icmVkIixhZGQ9VFJVRSkgI2RyYXcgcmVkIGJvcmRlciBhcm91bmQgcHJlZmVjdHVyZXMgd2l0aCBtaXNzaW5nIHZhbHVlcw0KI3BvbENvbHNbaXMubmEocG9wRGF0YVNQJHBvcDkyKV08LSJyZWQiDQojcGxvdChwb3BEYXRhU1AsY29sPXBvbENvbHMsbWFpbj0iMTk5MiBQb3B1bGF0aW9uIGJ5IFByZWZlY3R1cmUiKQ0KI2Rldi5vZmYoKQ0KYGBgDQpBbm90aGVyIHdheSB0byBkbyBjaGxvcm9wbGV0aCBwbG90cyB1c2luZyBnZ3Bsb3QoKQ0KYGBge3J9DQojQ2hsb3JvcGxldGggUGxvdHRpbmcgTWV0aG9kIDI6IHVzaW5nIGdncGxvdDINCmNpdHlfbWFwPC1mb3J0aWZ5KENoaW5hUkQyLCByZWdpb249ICJPQkpFQ1RJRCIpDQpnZ3Bsb3QoKSArIGdlb21fbWFwKGRhdGEgPSBzbG90KHBvcERhdGFTUCwgImRhdGEiKSwgYWVzKG1hcF9pZCA9IE9CSkVDVElELCBmaWxsID0gcG9wOTIpLA0KICAgIG1hcCA9IGNpdHlfbWFwKSArIGV4cGFuZF9saW1pdHMoeCA9IGNpdHlfbWFwJGxvbmcsIHkgPSBjaXR5X21hcCRsYXQpDQpgYGANCk5leHQsIHdlIHdvcmsgd2l0aCBwb2ludHMgZGF0YQ0KYGBge3J9DQojV29yayB3aXRoIHBvaW50cyBkYXRhDQpwcm92aW5jZUNlbnRyb2lkczwtY29vcmRpbmF0ZXMoQ2hpbmFSRDEpDQpwbG90KENoaW5hUkQxKQ0KcG9pbnRzKHByb3ZpbmNlQ2VudHJvaWRzLGNvbD0icmVkIikgI2FkZHMgcG9pbnRzIHRvIGN1cnJlbnQgcGxvdA0KcGxvdChDaGluYVJEMyxib3JkZXI9ImJsdWUiLGFkZD1UKQ0KI1doaWNoIHByZWZlY3R1cmUgaXMgcHJvdmluY2UgY2VudHJvaWQgaW4/DQpzcGRmX3B0cyA8LSBTcGF0aWFsUG9pbnRzRGF0YUZyYW1lKGNvb3Jkcz1wcm92aW5jZUNlbnRyb2lkcywgZGF0YT1kYXRhLmZyYW1lKENoaW5hUkQxJE5BTUVfMSkpDQojTWFrZSBzdXJlIHByb2plY3Rpb24gaXMgdGhlIHNhbWUgKHNob3VsZCBiZSBzaW5jZSBjb21lcyBmcm9tIHNhbWUgZGF0YSBzb3VyY2UpDQpwcm9qNHN0cmluZyhzcGRmX3B0cykgPC1wcm9qNHN0cmluZyhwb3BEYXRhU1ApDQojcHJvajRzdHJpbmcoc3BkZl9wdHMpPC1DUlMoIiArcHJvaj1sb25nbGF0ICtkYXR1bT1XR1M4NCArZWxscHM9V0dTODQgK3Rvd2dzODQ9MCwwLDAiKQ0KcGxvdChwb3BEYXRhU1ApDQpwbG90KHNwZGZfcHRzLGNvbD0icmVkIixhZGQ9VFJVRSkNCnByZWZfcHRzPC1vdmVyKHNwZGZfcHRzLHBvcERhdGFTUCkNCnByZWZfcHRzJHg8LXNsb3Qoc3BkZl9wdHMsImNvb3JkcyIpWywxXQ0KcHJlZl9wdHMkeTwtc2xvdChzcGRmX3B0cywiY29vcmRzIilbLDJdDQpwbG90KENoaW5hUkQxKQ0KcG9pbnRzKHByb3ZpbmNlQ2VudHJvaWRzLGNvbD0icmVkIikgI2FkZHMgcG9pbnRzIHRvIGN1cnJlbnQgcGxvdA0KI0FkZCBuYW1lcw0KdGV4dChwcmVmX3B0cyR4LHByZWZfcHRzJHksDQogICAgIGxhYmVscz1wcmVmX3B0cyRjaXR5X25hbWUsY29sPSJibHVlIixjZXg9MC43KQ0KI05vdyB3cml0ZSB0byBDU1YNCndyaXRlLnRhYmxlKHByZWZfcHRzLCBmaWxlID0gImNlbnRyb2lkc19pbl9jaXRpZXMuQ1NWIiwgc2VwID0gIiwiLCBjb2wubmFtZXM9bmFtZXMocHJlZl9wdHMpLHJvdy5uYW1lcz1GQUxTRSxuYT0iIikNCmBgYA0KVXNpbmcgT3BlblN0cmVldE1hcA0KYGBge3J9DQojTWFwcGluZyB3aXRoIE9TTQ0Kc3VmZV9uYW1lcz0iU1VGRSINCnN1ZmVfcHRzPC1TcGF0aWFsUG9pbnRzRGF0YUZyYW1lKGNvb3Jkcz1jYmluZCgxMjEuNTE1Mzg4MywzMS4yOTQ4Mzc1KSwgZGF0YT1kYXRhLmZyYW1lKHN1ZmVfbmFtZXMpKQ0Kc3VmZV9wdHMkbG9uPC1jb29yZGluYXRlcyhzdWZlX3B0cylbMSwxXQ0Kc3VmZV9wdHMkbGF0PC1jb29yZGluYXRlcyhzdWZlX3B0cylbMSwyXQ0Kc3VmZV9tYXAgPC0gb3Blbm1hcChjKHN1ZmVfcHRzJGxhdCswLjAzLHN1ZmVfcHRzJGxvbi0wLjAzKSwNCiAgICAgICAgICAgICAgIGMoc3VmZV9wdHMkbGF0LTAuMDMsc3VmZV9wdHMkbG9uKzAuMDMpLA0KICAgICAgICAgICAgICAgbWluTnVtVGlsZXM9MTAsdHlwZT0ib3NtIikNCnBsb3Qoc3VmZV9tYXApDQpgYGANCg0K